خرید انواع تاندم باکس

تاندم باکس: بعد از چیدمتن وسایل داخل کابیت برای همه ما خوشایند است که بعد از باز و بسته کردن های متعدد درب کابینت وضعیت قرارگیری وسایل به همتن شکل اولیه خودش حفظ شود. تاندم باکس موردی است که موجب حفظ وضعیت وسایل داخل کمد و کشو میشود و از سرازیری آنها جلوگیری میکند. محل نصب تاندم باکس کف بدنه کشو یا کابینت است. شما برای تیهه تاندم باکس برای کابینت یا کشو خود با محدودیت ابعادی موتجه نخواهید بود و میتوانید تاندم باکس را برای هر ابعادی از کابینت یا کشو با هر عمقی تهیه کنید.

برندها

محدوده قیمت

زیباهاوس