خرید انواع ضربه گیر درب

ضربه گیر درب: گاهی اوقات به دلیل با سرعت باز شدت درب شدت برخورد درب با دیوار پشتی آن موجب وارد شدن آسیب به درب و دیوار میشود. ضربه گیر درب در محل برخورد درب با دیوار پشتی نصب میشود و باعث وارد شدن آسیب حداقلی به درب و دیوار با گذشت زمان میشود. ضربه گیر انواع متفاوتی دارد که اصلی ترین معیار تفاوت آنها در میزان استقامت آنهاست.

برندها

محدوده قیمت

زیباهاوس